एसईई परीक्षा २०७४ का लागि प्रयोगात्मक अंक तालिका र अयोग्य सूचिको फरामहरुको नमुना